FANDOM


Джайнизмът е учение, което се заражда през VІІ –V в и спада към религиите в Индия. Както и другите неортодоксални религиозни учения, джайнизмът според И.Костов, един от големите познавачи на източните религии, спада към т.нар. НАСТИКА. Тоест към системите, които отричат авторитета на Ведите и на ведийската литература, а така също се обявяват и против ведийския ритуал. Ето накратко някои от основните положения, които го сближават индуизма и будизма. Те са систематизирани от учения на базата на убедеността на джайните, а именно:1/ В безпрекословността на закона за кармата. 2/ В принципа на прераждането /самсара/ и 3/ В идеала на мокша/нирвана/ като единствена достойна цел на човешкото


Към онтологичните вярвания спада едно от основните учения на джайните, непосредствено свързано с представите им за тиртханкарите, е това за цикличността на времето, представено във вид на колело с дванадесет спици, разделено съответно на дванадесет части и което постепенно се завърта. За тях светът е без начало и без край и годините, с които се измерва неговото развитие са неизчислими. В своите съчинения „Световни религии” И. Костов се спира върху догматиката на Джайнизма, в основата на която лежи представата за две не създадени, вечно съществуващи категории, към първата се отнася „А-ДИВА” „Неживо, не действено начало” и „ДЖИВА” /букв. Душа/ - активността , движението, действието. Към А-ДЖИВА спадат петте неживи субстанции: пудгала/материята/, кала /времето/ и акша /пространството. И още Драхма, условието за съществуване на движението, за разлика от а-драхма, което представлява условието за абсолютния покой. И двете съществуват открай време без начало и без край. Всичко в този свят произлиза от вечната им борба. Те заедно с кала и акша се обединяват в т.нар. Безформен свят, тъй като не могат да бъдат изразени предметно. Тяхна противоположност е светът на явленията, които се възприемат чрез сетивата, чиято основа е материята. Тя се дели на четири основни елемента: земя, вода, огън, въздух, които пък от своя страна са съставени от безкрайно малки частици – атоми /ану/, поради което не могат да бъдат опознати чрез сетивата.


Основателят на джайнизма се нарича Вардхамана, но е по-известен с името Махавира /от санскр. Велик герой/, което ме се дава от неговите последователи и с което е по –известен. Наричали са го също така и „Джина”, тоест „победител”, откъдето идва името на цялата религиозна система. Животът му е добре известен от джайнистките хроники. Той се ражда в семейство на кшатрия от областта раджа през 599 г. Пр. Хр. Според традицията, на 28 години напуска дома на баща си , като оставя жена си и дъщеря си, за да се отдаде на аскеза, на 40-годишна възраст постига Истината. През втората година на своя аскетичен живот той отива в гр. Наланда, при главата на адживиките, Госала. Според джайнистките съчинения бил негов ученик в течение на шест години след което се разделят. След като скъсва с адживикизма, той основал своя община с обособено вече учение. Умира през 527 г. Пр. Хр., като оставя широк кръг от последователи.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики